ATL_Kva - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-10-2023
10:26 PM
12-10-2023
10:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE12-10-2023
01:11 PM
12-10-2023
1:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE06-10-2023
10:45 AM
06-10-2023
11:15 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE05-10-2023
05:52 PM
05-10-2023
6:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-10-2023
08:15 PM
02-10-2023
8:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE02-10-2023
06:50 PM
02-10-2023
7:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE01-10-2023
09:25 PM
01-10-2023
9:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE01-10-2023
05:03 PM
01-10-2023
5:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE30-09-2023
11:10 PM
30-09-2023
11:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

ATL_Kva

ATL_Kva