AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
W166lySak1m0nk3yPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE02-12-2023
03:33 PM
02-12-2023
04:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Friskthanthien4cheatCuaThichAnCom02-12-2023
03:14 PM
02-12-2023
09:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_SynascheatCuaThichAnCom02-12-2023
03:11 PM
02-12-2023
09:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NghiaBeo173farm killCuaThichAnCom02-12-2023
03:08 PM
02-12-2023
09:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
piaaaaaaaacheatCuaThichAnCom02-12-2023
03:05 PM
02-12-2023
09:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Friskthanthien5cheatCuaThichAnCom02-12-2023
03:04 PM
02-12-2023
09:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GiangOK00121cheatCuaThichAnCom02-12-2023
02:59 PM
02-12-2023
08:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Legit_PlayercheatCuaThichAnCom02-12-2023
02:56 PM
02-12-2023
08:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
THU_SENPAIsử dụng XrayCONSOLE02-12-2023
01:47 PM
02-12-2023
02:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThnagtrammuiTDmphá farm#4Pantoffy02-12-2023
12:36 PM
03-12-2023
12:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
littledevil1234Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE02-12-2023
12:21 PM
N/AKickN/A
WilliamLucifernoneAkima02-12-2023
11:43 AM
N/AKickN/A
moneycatnoneHuyenFz02-12-2023
11:36 AM
09-12-2023
11:36 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DuyFznoneVinh250602-12-2023
12:00 AM
N/AKickN/A
Windieetp_aura#1Vinh250601-12-2023
11:35 PM
N/AKickN/A
khanhMC_0209PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-12-2023
10:15 PM
01-12-2023
10:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
marlonnoneXiuLaLa01-12-2023
09:22 PM
N/AKickN/A
SweetsFybugDiegoas01-12-2023
08:37 PM
N/AKickN/A
GAINEMPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-12-2023
08:03 PM
01-12-2023
08:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AliAhmad123PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-12-2023
07:38 PM
01-12-2023
07:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
baoneok2k10aura#1Diegoas01-12-2023
07:13 PM
N/AKickN/A
moneycatauto click pbsadbalts01-12-2023
06:32 PM
02-12-2023
12:32 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
zedkingtreo farm 2 acc khu event#1Diegoas01-12-2023
06:11 PM
N/AKickN/A
littledevil1234Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE01-12-2023
05:47 PM
N/AKickN/A
1208Ane0101Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE01-12-2023
05:47 PM
N/AKickN/A