AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
OopsPikaBoyMGCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:52 PM
19-01-2020
09:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cfsangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:50 PM
19-01-2020
08:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
khangdavid123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:49 PM
19-01-2020
09:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
huynhanhtanCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:47 PM
19-01-2020
09:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
F321CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:46 PM
19-01-2020
08:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BuChimKhongEmCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:43 PM
19-01-2020
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NHK_VNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:42 PM
19-01-2020
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kenny_hoangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:39 PM
19-01-2020
08:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binbindudi:v48h19-01-2020
08:37 PM
N/AKickN/A
KiritoMCNewCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:38 PM
19-01-2020
08:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vancutehatmeCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:35 PM
19-01-2020
09:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TienAplazaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:34 PM
19-01-2020
09:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DadAlt8CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:28 PM
19-01-2020
08:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tigger409CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:28 PM
19-01-2020
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KhangLess2510CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:28 PM
19-01-2020
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nicktestmyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:26 PM
19-01-2020
08:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binkhanh123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:24 PM
19-01-2020
08:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anhtu411CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:23 PM
19-01-2020
08:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LukaiPPPCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:22 PM
19-01-2020
08:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nupacachiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:21 PM
19-01-2020
08:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
soigamer0906CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:18 PM
19-01-2020
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binbindudiStop48h19-01-2020
08:16 PM
N/AKickN/A
ManhQuanMC_GamerCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:17 PM
19-01-2020
08:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tomatotomatoCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:16 PM
19-01-2020
08:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
helperchanchinnhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE19-01-2020
08:15 PM
19-01-2020
08:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động